Przepisy branżowe

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

pdf ico  Ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

pdf ico Ustawa z dnia 12 lipca 2017 o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

 

pdf ico Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

pdf ico Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517_2014 z dn. 16 kwietnia 2014r w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 8422006

pdf ico Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia

pdf ico Tabela GWP wybranych czynników chłodniczych

pdf ico Rozp. Min.Rozwoju z dn. 7 grudnia 2017r w sprawie minimalnego wyposażenia… dla personelu

pdf ico ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

pdf ico Rozp. Min. Rozwoju z dn. 7 grudnia 2017r w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorcy…..oraz stawek opłat pobieranych

pdf ico Rozp. Min. Rozwoju z dn. 7 grudnia 2017 w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli …warunków uzyskania certyfikatu przedsiębiorców

Zadzwoń
Napisz

Your compare list

Compare
WYCZYŚĆ
PORÓWNAJ
0